นายทศพล สุขสวัสดิ์

แจ้งพนักงานลาออก

ตามที่ บริษัท เอ.พี.วาย. กรุ๊ป จำกัด ได้รับ นายทศพล สุขสวัสดิ์ เข้าทำงานที่บริษัทฯ ในตำแหน่งพนักงานขาย บัดนี้ นายทศพล สุขสวัสดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของ บริษัท เอ.พี.วาย. กรุ๊ป จำกัด ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ทาง บริษัท เอ.พี.วาย. กรุ๊ป จำกัด จะไม่ขอรับผิดชอบ ต่อการกระทำใดๆทั้งสิ้นของ นายทศพล สุขสวัสดิ์ นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไปรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณศศิธร สุดดี โทร 085-198-8677